Pomożemy Ci zaplanować podróż i kupić bilet Chcesz kupić bilet:

Polityka prywatności i Cookies

 

 

Polityka Prywatności.

 

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument zwany Polityką prywatności określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą serwisu internetowego: www.hoper.pl.

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO.

Korzystając z serwisu www.hoper.pl lub może Pani/ Pan przekazać nam Pani/Pana dane osobowe np. podczas transakcji nabycia biletu. W takim przypadku będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

2. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Klucznikowska 1, kod pocztowy 32-600, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000493001, NIP: 5492295534, REGON: 120390028, kapitał zakładowy 1 681 779,00 zł, wpłacony w całości, e-mail: biuro@e-podroznik.pl, tel. (+48) 12 300 41 00.

3. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@e-podroznik.pl.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz zapewnienia sprawnego działania procesu reklamacji co szerzej wyjaśniamy poniżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów, zlecenia przewozu przesyłki, wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej oraz sprawnego działania procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu bezpośredniego na adres  poczty elektronicznej lub numer telefonu na podstawie Pani/Pana zgody w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, Pani/Pana zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania Pani/Pana przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
 9. W sytuacji zagrożenia pandemicznego wirusem SARS-CoV2, w celu zapewnienia lepszej i bezpieczniejszej organizacji przewozów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

   

5. Kategorie Danych osobowych:

Jeżeli nabywa Pani/Pan bilet lub zleca przewóz przesyłki na rzecz osoby trzeciej, przetwarzamy dane osobowe tej osoby w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów lub zlecenia przewozu przesyłki, prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów, obsługi posprzedażowej, zapewnienia bezpiecznej organizacji podróży oraz zapewnienia sprawnego działania procesu reklamacji. W celach określonych niniejszą polityka prywatności przetwarzamy: podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP, dane dotyczące stanu zdrowia związane z SARS-CoV2.

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu obowiązywania biletu lub zakończenia usługi przewozu przesyłki, a po jego zakończeniu:

a) przez okres obsługi posprzedażowej (np. w celu rozpatrywania reklamacji);

b) do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z nabyciem biletu;

c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

d) w przypadku danych o stanie zdrowia dane będą usuwane w terminie 365 dni od wykonania usługi przewozu.

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług przetwarzamy do czasu aż Pani/Pan: a) zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, b) cofnie zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy te dane na podstawie udzielonej zgody, c) sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

7. Prawa związane z ochroną danych osobowych

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 7. prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: daneosobowe@e-podroznik.pl, Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Zakładając konto może Pani/Pan zostać poproszony do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Może Pani/Pan utworzyć konto, które zawierać będzie dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, a w przypadku żądania  wystawienia faktury adres firmy oraz NIP.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.

9. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazane:

 1. przewoźnikom, którzy świadczą usługę przewozu na podstawie nabytego przez Panią/Pana biletu wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej, w tym w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy przewozu, w tym zapewnienia możliwości kontroli biletów.
 2. naszym podwykonawcom oraz partnerom handlowym, czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, agencje marketingowe, partnerzy świadczący usługi techniczne, agenci sprzedaży, call center.

10. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku nabycia biletów na przejazd komunikacją świadczoną przez przewoźnika zagranicznego.  

Przekazanie danych do państwa trzeciego nastąpi na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b lub c) RODO tj. w przypadku gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą lub przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może Pani/Pan uzyskać poprzez maila: daneosobowe@e-podroznik.pl.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W procesie zakupu biletu możemy podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które o Pani/Panu posiadamy np. historia zakupów, lokalizacja.

W oparciu o te informacje przypisujemy Pani/Panu profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Pani/Panu naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy przyznać. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie modeli scoringowych i analiz statystycznych oraz mogą wpływać na personalizację oferty.

Podejmowanie decyzji w wyżej wymieniony zautomatyzowany sposób jest niezbędne w celu nabycia przez Panią/Pana Biletu.

Jeżeli nie zgadza się Pan/ Pani z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, może Pani/Pan zgłosić reklamację elektronicznie na adres email: daneosobowe@e-podroznik.pl.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.

12. Reklama behawioralna i pliki cookies

Serwis internetowy www.hoper.pl korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów. Kody te używane są do pobierania danych zawartych w plikach cookies i przekazywania ich podmiotom trzecim, w celu wyświetlania przez nich użytkownikom spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP).

Korzystając z serwisu wyraża Pani/Pan zgodę na przekazywanie danych we wskazany wyżej sposób.

Może Pani/Pan w każdym czasie zrezygnować ze zbierania przez zewnętrzne podmioty, poprzez kody remarketingowe informacji zawartych w plikach cookies, a tym samym zrezygnować z wyświetlania spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej lub poprzez dokonanie zmian w serwisie internetowym www.hoper.pl klikając w stopce strony “Ustawienia plików cookies” i zaznaczeniu rezygnacji zgody.

W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera lub telefonu za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.hoper.pl ma Pan/Pani możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym z uwzględnieniem rodzaju plików cookies. Usunięcie systemowych plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych Teroplan S.A. Ustawienia wybrane na początku można zmienić w każdym czasie podczas korzystania z serwisu internetowego www.hoper.pl zmieniając ustawienia w danej przeglądarce internetowej korzystając  z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies (zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach) lub poprzez dokonanie zmian w serwisie internetowym www.hoper.pl klikając w stopce strony “Ustawienia plików cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

W celu dowiedzenia się więcej o plikach cookies prosimy zapoznać się z Regulaminem wykorzystywania plików cookies.

13. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować na stronach Serwisu hoper.pl lub w inny dostępny dla Użytkownika sposób.

14. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail daneosobowe@e-podroznik.pl.

 

Regulamin wykorzystania plików Cookies

 

1. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies - informacje zapisywane przez serwery Teroplan S.A. lub przez serwery firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Jak długo używane są pliki cookies?                              

Serwis internetowy www.hoper.pl wykorzystuje pliki cookies, które ze względu na okres wykorzystania można podzielić na:

a. sesyjne – są to przede wszystkim pliki techniczne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.

b. stałe – są to pliki, które zostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika lub też przez czas, który jest określony w parametrach pliku. Wspomagają zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.

3. Jakich plików cookies używamy?

Serwis internetowy www.hoper.pl wykorzystuje następujące pliki cookies: 

systemowe – są to pliki techniczne konieczne dla prawidłowego lub zoptymalizowanego funkcjonowania serwisu. Pliki te instalowane są w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji lub wypełniania formularzy, a także w celu zapamiętywania wyborów dotyczących prywatności.

Nazwa pliku Opis Czas wykorzystania Dostawca
scope wspomaga podpowiedzi wyszukiwarki, zapamiętuje ostatnie wybory i ich częstotliwość 1 rok Teroplan
connectionScope identyfikuje urządzenie w celu optymalizacji działania serwisu 1 rok Teroplan
JSESSIONID, suggestionMode odpowiada za utrzymanie sesji sesja, 30 minut Teroplan
hoperCookiesConsent zapamiętuje wybory prywatności 1 rok Klaro


analityczne – są to pliki umożliwiające zbieranie danych o liczbie wizyt i źródłach ruchu w serwisie, pomagają zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie, dzięki czemu możliwe jest poprawienie użyteczności witryny. Informacje są agregowane, nie mają na celu ustalenia tożsamości użytkowników.

Nazwa pliku Opis Czas wykorzystania Dostawca
_ga Google Analytics - zbiera dane o l. odwiedzin strony oraz wzorcach zachowań na stronie i źródłach wizyt 400 dni Google
_ga* 400 dni Google


promocyjne – pliki umożliwiające mierzenie konwersji, zaprezentowanie najkorzystniejszej oferty produktów na stronach naszych partnerów oraz dopasowanie wyświetlanych treści do zainteresowań użytkowników.

Nazwa pliku Opis Czas wykorzyst. Dostawca
_gcl_au Google Ads: odpowiada za zapisywanie konwersji 90 dni Google
_gads Google Ads: odpowiada za remarketing 13 m-cy Google DoubleClick
_fbp odpowiada za dostarczanie reklam, remarketing 90 dni Facebook / Meta
_fbq odpowiada za mierzenie konwersji 90 dni Klaro
_wp* odpowiada za dostarczanie reklam, remarketing i mierzenie konwersji 400 dni Wirtualna Polska

 

4. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik dokonuje pierwotnych ustawień plików cookies przy pierwszej wizycie w serwisie internetowym www.hoper.pl. Po wejściu do serwisu zostaje wyświetlony komunikat o stosowaniu plików cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies w zależności od ich rodzajów. W tym celu należy wejść w Ustawienia, które są elementem komunikatu o stosowaniu plików cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie analitycznych lub promocyjnych plików cookies.

 2. Użytkownik w każdym momencie może wycofać albo zmienić zakres zgody na wykorzystywanie analitycznych lub promocyjnych plików cookies, poprzez dokonanie zmian w serwisie internetowym www.hoper.pl klikając w stopce strony “Ustawienia plików cookies” i dokonanie ponownego wyboru.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

 4. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 5. Usunięcie systemowych plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych.

 6. Pliki cookies zapisywane przez Teroplan S.A. lub firmy partnerskie na urządzeniu końcowym użytkownika nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 7. Serwisy internetowe Teroplan S.A. korzystają z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów. Kody te używane są do pobierania danych zawartych w Plikach cookies i przekazywania ich podmiotom trzecim, w celu wyświetlania przez nich użytkownikom spersonalizowanej i dopasowanej do ich preferencji reklamy. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP). Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych we wskazany wyżej sposób.

5. Zaufani partnerzy

 Zaufani partnerzy to podmioty zewnętrzne, którym udostępniane są pliki cookies. Naszymi zaufanymi partnerami są:

 1. Podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski- dostawcy narzędzie WP Ads, dane przetwarzane są na podstawie zgody w celu dostarczania reklam, retargetowania oraz mierzenia konwersji.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych: https://holding.wp.pl/poufnosc oraz w zakładce Ustawienia prywatności;

 1. Google Ireland Limited - dostawca narzędzia Google Analytics oraz Google Ads, dane przetwarzane są na podstawie zgody w celu zbieranie danych o liczbie odwiedzin strony oraz wzorcach zachowań na stronie i źródłach wizyt.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

 1. Meta Platforms Inc. - jest dostawcą „piksela Facebooka”, dane przetwarzane na podstawie zgody w celu dostarczania reklam, retargetowania oraz mierzenia konwersji.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych: https://www.facebook.com/privacy/.